„Szybcy jak wiatr, spokojni jak las, zapalczywi niczym ogień, niewzruszeni jak góry, niepoznani jak ciemność, gwałtowni niczym piorun-tacy winni być żołnierze”

SUN-TZU

Samoobrona i Techniki Interwencyjne PUL

PRZEDMIOT SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCYJNE dla liceów mundurowych PUL jest uzupełnieniem programu WF o treści z zakresu walki, samoobrony i technik interwencyjnych. Jego zadaniem jest przygotowanie kadetów do pracy w formacjach mundurowych (wojsko, policja) oraz pracy w agencjach ochrony. Ma również przygotować kadetów do testów i torów przeszkód wykorzystywanych w czasie rekrutacji do służb mundurowych. W toku nauczania treści programu kształtuje u uczniów postawy społeczne jak: współdziałanie w grupie w obliczu zagrożeń, obowiązek niesienia pomocy potrzebującym i słabszym, powinność zdrowia własnego i innych ludzi, obowiązek przestrzegania prawa i poszanowania instytucji życia zbiorowego.

Program zawiera podstawy programowe z walki w bliskim kontakcie, samoobrona-techniki interwencyjne (program dla Policji oraz agentów ochrony). Na realizację programu należy przeznaczyć w cyklu kształcenia (I-IV) 224 godziny.

Oprócz dodatkowych umiejętności i wiadomości oraz postaw zajęcia te mają wspierać cele WF, kształtować harmonijny rozwój ucznia. Wspierać asertywność i umiejętność odnalezienia się i właściwego reagowania w trudnych sytuacjach. W tym programie zaprezentowaliśmy zestawy technik, jakimi można oddziaływać na napastnika w różnych sytuacjach zagrożenia na przykład:

  • obrona przed chwytami za ręce,
  • obrona przed obchwytami tułowia,
  • obrona przed ciosami,
  • obrona przed kopnięciami,
  • obrona w parterze
  • obrona przed atakiem niebezpiecznymi narzędziami (pałką, nożem)

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA SAMOOBRONY I TECHNIK INTERWENCYJNYCH

POKAZY WYSZKOLENIA