„Celem korpusu kadetów jest kształcenie i wychowanie w duchu państwowym doborowego pod względem ideowym, moralnym, umysłowym i fizycznym zastępu młodzieży (…)”.

Prawidła dla Szkoły Rycerskiej

Edukacja Wojskowa w PUL

Realizacja EDUKACJI WOJSKOWEJ wyposaża kadetów w określony sposób w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia dalszego kształcenia w ramach studiów prowadzonych w Akademiach Wojskowych, lub pełnienia zawodowej służby wojskowej w  Jednostkach Wojskowych. Absolwenci LO są profesjonalnie przygotowani do wykonywania zadań związanych ze specyfiką służby wojskowej. Szkolenie wprowadza kodeks praw i obowiązków żołnierskich z ekspozycją hierarchii, rozkazodawstwa i dyscypliny wojskowej. Eksponuje zasady zachowania w grupie i indywidualnie. Zawiera także głębokie treści patriotyczne, nawiązujące do symbolizmu narodowego, wojskowego, uwypukla chlubnie wielowiekowe tradycje oręża polskiego, stanowiąc ważny czynnik kształtujący odpowiednie postawy – normy postępowania. Najważniejszym celem do realizacji jest przygotowanie uczniów, ukształtowanie odpowiednich predyspozycji psychofizycznych, WYSOKIEJ MOTYWACJI I CHĘCI DO CIĄGŁEGO PODNOSZENIA I POSZERZANIA WIEDZY.

Program EDUKACJI WOJSKOWEJ jest zgodny  z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020r. w sprawie szkolenia w Oddziale Przygotowania Wojskowego (OPW) i rozszerzony o dodatkowe godziny lekcyjne wynikające z doświadczeń szkół PUL wynikających z długoletniego prowadzenia klas o profilu wojskowym. O Od 2020r. Licea Mundurowe PUL posiadają uprawnienia nadane przez Ministerstwo Obrony Narodowej  do prowadzenia klas OPW. Dzięki udziałowi w programie Ministerstwa Obrony Narodowej, szkoły posiadają wyznaczone Patronackie Jednostki Wojskowe tj. 1 Warszawska Brygada Pancerna, 10 Warszawski Pułk Samochodowy, Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, 1 Olsztyński Batalion Składowania, 1 Dywizjon Lotniczy „Ziemi Łęczyckiej”, wspomagające praktyczną realizację szkolenia uczniów. Licea mundurowe PUL co roku korzystają z programów dotacyjnych MON na zakup pakietów ubiorczych Kadeta oraz wyposażenia specjalistycznego.

Kadeci liceów mundurowych PUL po zakończonej edukacji wojskowej OPW, otrzymują Zaświadczenie, które uprawnia do skróconej wojskowej służby przygotowawczej, daje dodatkowe punkty rekrutacyjne w przypadku rekrutacji kandydata na Akademię Wojskowe oraz pierwszeństwo w procesje rekrutacyjnym do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZRP).

OPW Logo

REALIZOWANE GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Szkolenie w Oddziale Przygotowania Wojskowego w klasach I – III realizowane jest w 4 głównych blokach tematycznych:

 • Podstawy wychowania wojskowego (regulaminy wojskowe,  musztra, wiedza o SZRP, profilaktyka i dyscyplina wojskowa;
 • Szkolenie bojowe (taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie wojskowe, szkolenie inżynieryjno-saperskie, OPBMR, POPL, łączność, terenoznawstwo, ochrona i obrona obiektów, zajęcia sprawnościowe, szkolenie medyczne);
 • Szkolenie logistyczne (budowa i eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zabezpieczenie logistyczne, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa i BHP);
 • Szkolenie z wybranych przepisów prawa (przepisty ogólne dotyczące służby wojskowej, ochrona informacji niejawnych)

DODATKOWO PROGRAM SZKOLENIA ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO POSZERZONY JEST O:

 • Poligony kondycyjno – sprawnościowe;
 • Bytowanie w terenie przygodnym;
 • Medycyna pola walki;
 • Weekend integracyjny – Ślubowanie;
 • Szkolenie Strzeleckie realizowane na strzelnicy laserowej, sportowej i bojowej;
 • Uroczystości Patriotyczne;
 • Rekonstrukcje;
 • Zawody Proobronne;
 • Skoki Spadochoronowe;
 • Zajęcia W Jednostkach Wojskowych;
 • Biegi Patriotyczne;
 • Konkursy na szczeblu wojewódzkim / krajowym organizowane przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji i Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

MATERIAŁY – EDUKACJA WOJSKOWA – SAMOKSZTAŁCENIE